ពស់វែកទ្រុងរនាមប្រមាណជាង៣ម៉ែត្រ ត្រូវគេចាប់បានខណះពេលទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃ (មាន វីដេអូ)